Privacyreglement

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen:

 • De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens;
 • Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Op Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat is de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Dit privacyreglement is van toepassing binnen Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat en heeft betrekking op de verwerking van gegevens van cliënten die bij Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat ondersteuning krijgen, medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiaires en anderen die, op basis van een contract of overeenkomst, actief zijn bij de organisatie en zakelijke relaties.

Download privacyreglement als PDF

Inhoud

1. Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG
1.1 Beginselen inzake persoonsgegevens verwerking
1.2 Grondslagen
1.3 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
1.4 Gegevensverwerking door verwerker
1.5 Aansprakelijkheid
1.6 Geheimhoudingsplicht en verstrekking aan derden
1.7 Bewaren van persoonsgegevens
2. Veilige verwerking van persoonsgegevens
2.1 Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke
2.2 Gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen
2.3 Register van verwerkingsactiviteiten
2.4 Samenwerken met en optreden als contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens
2.5 Beveiliging van de verwerking
2.6 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en datalekkenregister
2.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
2.8 Voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens
3. Rechten van de betrokkenen
3.1 Welke rechten hebben betrokkenen?
3.2 Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de rechten van betrokkenen
3.3 Informatie over de verwerking
3.4 Recht op inzage in zijn gegevens
3.5 Recht op rectificatie
3.6 Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden
3.7 Recht op beperking
3.8 Recht op verzet
3.9 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
3.10 Vertegenwoordiging
4. Functionaris voor gegevensbescherming
4.1 Aanwijzing functionaris voor gegevensbescherming
4.2 Positie functionaris voor gegevensbescherming
4.3 Taken van de functionaris voor gegevensverwerking
4.4 Klachten

1. Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG

1.1 Beginselen inzake persoonsgegevens verwerking
Op grond van de Verordening dient elke verwerking van persoonsgegevens door Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat te voldoen aan de volgende beginselen:

 1. De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn;
 2. De verwerking moet gebonden zijn aan specifieke verzameldoelen;
 3. De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is;
 4. De gegevens moeten juist zijn;
 5. De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig;
 6. De gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

1.2 Grondslagen
Er mogen geen persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat hiervoor een doel is bepaald. Gegevens verzamelen omdat deze ‘in de toekomst nog wel eens van pas kunnen komen’ is dus niet toegestaan. Persoonsgegevens mogen wel voor meerdere doelen tegelijkertijd verwerkt worden. Hiervoor moeten de verschillende doelen wel duidelijk worden bepaald. Het doel dient gerechtvaardigd zijn. Hierbij is het van belang dat de verwerking kan worden gebaseerd op een van de rechtsgrondslagen als genoemd in de Verordening:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

1.3 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verwerken, in de vorm van gezondheidsgegeven, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Het is volgens de AVG verboden bijzondere categorieën persoonsgegevens te verwerken, tenzij voldaan wordt aan een van de geldende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de verplichte grondslag die nodig is voor een rechtmatige verwerking. Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verwerken alleen gezondheidsgegevens als:

 1. De verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten;
 2. De verwerking noodzakelijk is met het doel gezondheidszorg te leveren, onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim gebonden is of door een ander persoon die op grond van de wet of overeenkomst tot geheimhouding is gehouden.

Andere bijzondere gegevens mogen alleen als aanvulling op gezondheidsgegevens worden verwerkt indien dat nodig is voor een goede behandeling of verzorging van de persoon in kwestie. Dit mag dus niet systematisch bij iedereen. Een voorbeeld is het registreren van de godsdienst om rekening te kunnen houden met dieet- en/of leefstijlwensen.

1.4 Gegevensverwerking door verwerker
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat schakelen regelmatig personen of organisaties in die voor hen persoonsgegevens verwerken. Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat zijn de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is de persoon of organisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat de persoon of organisatie aan rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. Bijvoorbeeld een administratiekantoor dat namens de verwerkingsverantwoordelijke de salarisadministratie voert.

Wanneer Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker, zal er een verwerkersovereenkomst worden aangegaan. In de verwerkersovereenkomst zullen de verplichtingen uit de AVG aan de verwerker worden overgedragen. De verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend uitbesteedt worden aan verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

In de verwerkersovereenkomst dienen in ieder geval de volgende zaken verwerkt te zijn:

 • Het onderwerp en de duur van de verwerking;
 • De aard en het doel van de verwerking;
 • Het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen;
 • De rechten en de verplichten van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerker of Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat, tenzij hij door wet- of regelgeving tot verwerking gehouden is.

1.5 Aansprakelijkheid
De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het toerekenbaar tekortschieten of niet voldoende naleven van de AVG.

De verwerker kan daarnaast zelfstandig aansprakelijk zijn voor schade of een deel van de schade die voortvloeit uit zijn werkzaamheden. De schadeverzekeraar of de rechter beoordeelt hoe de aansprakelijkheid wordt verdeeld. Afspraken hierover zijn gemaakt middels de verwerkersovereenkomst.

1.6 Geheimhoudingsplicht en verstrekking aan derden
Alle verwerkingen van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die plaatsvinden op basis van de uitzonderingen in de Uitvoeringswet, zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht, ook waar dit niet voortvloeit uit andere wetten waar de dienstverlener aan onderworpen is. Daarnaast is de geheimhoudingsplicht ook vastgelegd in o.a. de Wgbo, de wet BIG en in de verschillende beroepscodes.

Bij de verstrekking van gegevens aan derden wordt de wet nageleefd.

1.7 Bewaren van persoonsgegevens
De persoonsgegevens, zowel papieren als elektronische, worden op een veilige wijze bewaard in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

2. Veilige verwerking van persoonsgegevens

2.1 Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke
Op grond van de AVG hebben Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat de plicht om de gegevens in overeenstemming met de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens te verwerken. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en de daarmee gepaard gaande risico’s. Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat treffen passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd.

2.2 Gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat nemen privacy en gegevensbescherming mee bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Welke technische en organisatorische maatregelen genomen dienen te worden om invulling te geven aan het uitgangspunt van privacy door ontwerp en door standaardinstellingen is afhankelijk van de situatie. Bij het bepalen van de verwerkingsmiddelen en de verwerking dient in ieder geval rekening gehouden te worden met:

 • De stand van de techniek;
 • De uitvoeringskosten;
 • De aard, omvang, context en het doel van de verwerking;
 • De risico’s voor de betrokkene.

2.3 Register van verwerkingsactiviteiten
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat houden een register van de verwerkingsactiviteiten bij waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit om aantoonbaar te maken dat Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat aan de verplichtingen uit de Verordening voldoen.

Het register bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • Naam en de contactgegevens van de zorgaanbieder;
 • Contactgegevens en van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • Beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens;
 • De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
 • Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist;
 • Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt dienen Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat het register ter beschikking te stellen.

2.4 Samenwerken met en optreden als contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens
De functionaris voor gegevensbescherming is de schakel tussen Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat enerzijds en de Autoriteit Persoonsgegevens anderzijds. De functionaris voor gegevensbescherming is het contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.5 Beveiliging van de verwerking
De verordening verplicht Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat om de persoonsgegevens die zij verwerken te beveiligen. Hiertoe dienen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden, die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen.

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's. Risico’s doen zich met name voor wanneer er sprake is van verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

2.6 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en datalekkenregister
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat zijn verplicht om onder omstandigheden een inbreuk in verband met persoonsgegevens, ook wel een datalek, mede te delen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).

In principe dient iedere datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden. Enkel de datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zijn uitgezonderd van de meldplicht. Een datalek dient binnen 72 uur na ontdekking gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de volledige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet binnen 72 uur plaatsvindt, wordt de vertraging verklaart en de overige informatie wordt zonder onredelijke verdere vertraging in stappen aangeleverd.

Indien het datalek een hoog risico voor betrokkene(n) vormt, dient er ook aan de betrokkene(n) onverwijld medegedeeld te worden dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat documenteren alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister, met inbegrip van de feiten omtrent die inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

2.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Wanneer een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan is het verplicht om voorafgaand aan de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Dit is een beoordeling van de effecten van een voorgenomen verwerkingsactiviteit op de bescherming van persoonsgegevens en de rechten en vrijheden van betrokkenen. Op basis hiervan worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen te voorkomen of te verkleinen.

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is met name vereist in de volgende gevallen:

 • Wanneer geautomatiseerd systematisch en uitgebreid persoonlijke geëvalueerd worden, waaronder begrepen profilering, en op basis daarvan besluiten worden genomen met rechtsgevolgen voor de betrokkene, of die de betrokkene anderszins in aanzienlijke mate treffen;
 • Wanneer op grote schaal bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerkt worden;
 • Wanneer grootschalig en stelselmatig mensen gevolgd worden in openbaar toegankelijke ruimten.
  Dit is geen uitputtende lijst. Voor alle situaties met een mogelijk hoog risico voor betrokkene dient een gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden uitgevoerd.

2.8 Voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren als Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat geen maatregelen nemen om het risico te beperken, dan de voorgenomen verwerking voorgelegd te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat mogen niet beginnen met de verwerkingsactiviteit zolang de Autoriteit Persoonsgegevens geen positief oordeel heeft uitgebracht.

3. Rechten van de betrokkenen

3.1 Welke rechten hebben betrokkenen?
De betrokkene heeft diverse rechten die kunnen worden uitgeoefend tegen Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat:

 • het recht op informatie over de verwerking;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens.

3.2 Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de rechten van betrokkenen
De verwerkingsverantwoordelijke dient gehoor te geven aan deze verplichtingen, tenzij het verzoek van de betrokkene ongegrond of buitensporig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer betrokkene heel vaak achter elkaar exact hetzelfde verzoek doet. Indien het verzoek ongegrond of buitensporig is zal Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat een vergoeding in rekening brengen van de kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, of het weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Hierbij dient Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat de ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat dient binnen een maand na ontvangst van een verzoek de betrokkene te informeren over de uitvoering van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en de hoeveelheid verzoeken kan de termijn indien noodzakelijk met twee maanden worden verlengd. Als hiervan gebruikt gemaakt wordt dient betrokkene hierover ook binnen een maand na ontvangst geïnformeerd te worden.

Verzoeken tot het verstrekken van de bedoelde informatie kunnen ingediend worden bij de functionaris gegevensbescherming.

3.3 Informatie over de verwerking
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verwerken persoonsgegevens wanneer die met de organisatie worden gedeeld. Dit vindt plaats wanneer een cliënt bij ons komt wonen, iemand bij ons komt werken of iemand op een andere manier contact met ons opneemt en persoonsgegevens achterlaat.

Enkel medewerkers die hiervoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerken en/of in kunnen zien.

Contactgegevens
Voor de uitvoering van de dienstverlening van Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat hebben we contactgegevens nodig wanneer een cliënt bij ons komt wonen, of iemand bij ons komt werken. Wanneer iemand vanuit een zakelijke relatie met Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat contact opneemt, gebruiken wij de contactgegevens om te communiceren en nemen dit waar nodig op in de administratie.

Arbeidsrelatie
Voor een sollicitatie bij Huize Grooteman wordt gevraagd om een curriculum vitae en een motivatiebrief. Daarnaast zijn het aanleveren van diploma’s, het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een referentiecheck onderdeel van de sollicitatieprocedure. In het geval van een vrijwilliger is enkel een VOG onderdeel van de sollicitatieprocedure. Tevens worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verwerkt. Dit gebeurt enkel op basis van een wettelijke grondslag.

Bijzondere persoonsgegevens
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verwerken voor de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van zorgverlening informatie over de gezondheid van cliënten. Medische gegevens en rapportages over de huidige lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënten worden vastgelegd. Deze gegevens worden verwerkt om de juiste zorg te kunnen verlenen. Enkel van cliënten worden bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

3.4 Recht op inzage in zijn gegevens
Iedere betrokkene heeft het recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die van hem verzameld zijn. De inzage of kopie wordt verstrekt indien daarbij de persoonlijke gegevens van een ander niet worden gedeeld.

Een wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwame volwassene, heeft recht op inzage in of kopie van het dossier met uitzondering voor informatie over of verstrekt door derden (de andere ouder, familie, naastbetrokkenen en omstanders) voor zover van die vertegenwoordigers toestemming voor de behandeling is vereist. De vertegenwoordiger krijgt alleen die informatie die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn taken als vertegenwoordiger.

Indien, door inlichtingen over de cliënt, door inzage in of een kopie van de persoonsgegevens aan de (wettelijk) vertegenwoordiger te verstrekken, niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, wordt dit verzoek niet gehonoreerd. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van mishandeling door de wettelijk vertegenwoordiger. In dat geval kan de wettelijk vertegenwoordiger inzage in het dossier van de cliënt worden geweigerd.

3.5 Recht op rectificatie
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt door Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat die niet (meer) kloppen. De betrokkene heeft dan het recht om deze gegevens te laten corrigeren of aan te vullen.

3.6 Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden
Onder bepaalde omstandigheden hebben betrokkenen het recht om hun gegevens door Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat te laten verwijderen. Tevens hebben betrokkenen het recht om vergeten te worden.

De betrokkene heeft het recht om zijn gegevens zo snel mogelijk te laten wissen in een van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De betrokkene trekt zijn toestemming voor het verwerken in en dit is de enige grondslag waarop de verwerking berust of kan berusten;
 • De betrokkene heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat rust.

Het recht om vergeten te worden ligt in het verlengde van het recht op verwijdering van gegevens. Het gaat in dat geval om situaties waarbij Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat persoonsgegevens van betrokkene openbaar heeft gemaakt en de betrokkene heeft gevraagd deze gegevens te wissen.

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn geen absolute rechten. Ze moeten gewogen worden tegen andere rechten en belangen. Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet op Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat van toepassing indien de verwerking nodig is voor:

 • Het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting;
 • Het vervullen van een taak van algemeen belang;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • De instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat stellen iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte van het feit dat de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens en de reactie daarop worden bewaard door Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat.

3.7 Recht op beperking
Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat betrokkenen de mogelijkheid krijgen om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te zetten’. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:

 • Na toestemming van de betrokkene;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van anderen.

Betrokkene kan Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verzoeken tot beperking van de verwerking in de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene;
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

3.8 Recht op verzet
Onder omstandigheden kan een betrokkene bezwaar maken en zijn recht op verzet inroepen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van twee grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;
 • Het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, worden gegevens niet langer verwerkt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.9 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft de betrokkene het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die hij aan Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat heeft verstrekt. De betrokkene kan zo zijn gegevens meenemen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

3.10 Vertegenwoordiging
Indien de betrokkene ouder dan achttien jaar en wilsonbekwaam is, dan treedt als vertegenwoordiger voor diegene:

 1. Een curator of mentor;
 2. Indien er geen curator of mentor is, de persoon die de cliënt schriftelijk heeft gemachtigd;
 3. Indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt: de echtgenoot of partner van de betrokkene;
 4. Indien de echtgenoot of partner ontbreekt of niet optreedt: een kind, broer of zus van de betrokkene;
 5. In het uiterste geval zorgt Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat ervoor dat er zo snel mogelijk een wettelijk vertegenwoordiger voor betrokkene optreedt. Zo nodig, als familie of naaste dat niet kan of wil, wordt de rechter verzocht om een vertegenwoordiger te benoemen.

4. Functionaris voor gegevensbescherming

4.1 Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de Verordening door Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat. Het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming is voor Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat verplicht.

De functionaris voor gegevensbescherming is een personeelslid van Huize Grooteman. Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat hebben de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bekend gemaakt en medegedeeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat is als functionaris voor gegevensbescherming werkzaam:
J. Grooteman (E: info@huizegrooteman.nl, T: 0229 – 75 87 94).

4.2 Positie functionaris voor gegevensbescherming
Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat ondersteunen de functionaris voor gegevensbescherming bij de uitvoering van zijn taken. Dit vindt o.a. plaats door hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en door hem de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van deze taken en het in standhouden van zijn deskundigheid.

Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming zijn rol onafhankelijk kan vervullen. De functionaris voor gegevensbescherming mag geen instructies ontvangen met betrekking tot de uitvoering van die taken. De functionaris voor gegevensbescherming heeft een vorm van ontslagbescherming: hij kan niet ontslagen of gestraft worden voor de uitvoering van zijn taken. De functionaris voor gegevensbescherming brengt rechtstreeks verslag uit aan de directie.

Betrokkenen kunnen zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens en met de uitoefening van hun rechten uit de AVG.

De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken tot geheimhouding gehouden.

De functionaris voor gegevensbescherming kan andere taken en plichten vervullen binnen Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat. Hierbij is het van beland dat die andere taken en plichten niet conflicteren met dienst taken als functionaris voor gegevensbescherming. Zo mag de functionaris voor gegevensverwerking binnen de organisatie geen functie vervullen waarin hij het doel en de middelen van een gegevensverwerking bepaalt.

4.3 Taken van de functionaris voor gegevensverwerking
De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken op basis van de Verordening:

 • Huize Grooteman en Stichting Persoonlijkezorg Op Maat informeren en adviseren over hun verplichtingen op grond van de Verordening;
 • Toezien op de naleving van de Verordening en het interne gegevensbeschermingsbeleid;
 • Op verzoek adviseren over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezien op de uitvoering daarvan;
 • Samenwerken met en als contactpersoon optreden voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.4 Klachten
Bij een klacht over de naleving van dit reglement kan de betrokkene zich wenden tot:

 • De functionaris voor gegevensbescherming: J. Grooteman (E: info@huizegrooteman.nl,
  T: 0229 – 75 87 94).
 • De Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor overige klachten raadpleegt de betrokkene de klachtenregeling van Huize Grooteman en/of Stichting Persoonlijkezorg Op Maat.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of via het contactformulier.

Huize Grooteman

Dorpsstraat 63
1689 ER Zwaag

KvK: 62760238
BTW: NL85.49.46.913

Bezoek ons op Facebook

T. 0229 - 75 87 94
E: info@huizegrooteman.nl

iBAN: NL 70 ABNA 0478 6442 48